OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W CHOJNICACH
ul. Młodzieżowa 35 89-600 Chojnice

ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie zamówienia pn.:

A. Remont klatek schodowych w budynku wielorodzinnym: Filomatów 1 i Jana Pawła II 20

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni
w terminie do 23.04.2024 r. do godziny 12.00.

  1. – zewnętrznej – zawierającej wymagane dokumenty określone w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Koperta ta winna być opisana tylko hasłem określającym jakiego przetargu dotyczy złożona oferta,

2 – wewnętrznej – włożonej do koperty zewnętrznej – zawierającej ofertę cenową.

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

  1. Otwarcie OFERT Z DOKUMENTAMI nastąpi w dniu 24.04.2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach ul. Młodzieżowa 35 – sala konferencyjna .
  2. Otwarcie OFERT CENOWYCH nastąpi w dniu  25.04.2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach, ul. Młodzieżowa 35 – sala konferencyjna.

III. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  1. Ofertę należy przygotować zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni
  2. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych, tj. na poszczególne zadania, jednak wyłącznie zgodnie z podziałem opisanym w specyfikacji.
  3. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.