Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Mieszkańcy

Od dnia 25 maja 2018r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO.

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach z siedzibą w Chojnicach przy ulicy Młodzieżowej 35, Nr tel. 52-33-44-230, email: sekretariat@sm-chojnice.pl
  2. Zarząd SM w Chojnicach na podstawie obowiązujących przepisów prawa wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Młodzieżowa 35, 89-600 Chojnice lub e-mail: ido@sm-chojnice.pl
  3. Dane osobowe członków Spółdzielni i osób niebędących członkami Spółdzielni przetwarzane będą przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Chojnicach  dla realizacji celów określonych w Statucie Spółdzielni, ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, tj. dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni, ich rodzin oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów, przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni lub związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Chojnicach na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, dla jakiego zostały zebrane, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Administrator informuje, że w niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.