Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie chojnickim (4)

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie chojnickim (4)

Powiat Chojnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach realizuje projekt:

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie chojnickim (4)”

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa 5 „Zatrudnienie”

Działanie 5.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy”

Poddziałanie 5.1.2 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych”

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie chojnickim

Wartość projektu: 10 467 002,52 (85% – EFS; 15% – wkład krajowy)

Okres realizacji: 01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.