Ogłoszenie o przetargu

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

    W CHOJNICACH

                                                             ul. Młodzieżowa 35 89-600 Chojnice

ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie zamówienia pn.:

A. Remont klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych

B. Wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej w piwnicach

C. Wymiana drzwi wejściowych do budynków wielorodzinnych

D. Remont klatek schodowych w budynku Książąt Pomorskich 32

E. Wymiana WLZ na klatkach schodowych w budynkach wielorodzinnych

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni
w terminie do 14.12.2022 r. do godziny 12.00.

  1. – zewnętrznej – zawierającej wymagane dokumenty określone w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Koperta ta winna być opisana tylko hasłem określającym jakiego przetargu dotyczy złożona oferta,

  1. – wewnętrznej – włożonej do koperty zewnętrznej – zawierającej ofertę cenową.

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

  1. Otwarcie OFERT Z DOKUMENTAMI nastąpi w dniu 14.12.2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach ul. Młodzieżowa 35 – sala konferencyjna .
  2. Otwarcie OFERT CENOWYCH nastąpi w dniu  19.12.2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach, ul. Młodzieżowa 35 – sala konferencyjna.

III. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  1. Ofertę należy przygotować zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni
  2. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych, tj. na poszczególne zadania, jednak wyłącznie zgodnie z podziałem opisanym w specyfikacji.
  3. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w „Chojnicach na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2022 r. unieważnił przetarg z dnia 14.12.2022 r. w zakresie wymiany stolarki drzwiowej.